Program senzomotorickej stimulácie 

Program senzomotorickej stimulácie pre deti s poruchami autistického spektra

Milí rodičia,

Na Klinike duševného zdravia Calma otvárame Program senzomotorickej stimulácie pre deti s poruchami autistického spektra. Ide o skupinový stimulačný program, v rámci ktorého budeme s deťmi praktizovať herné cvičenia v priestore a činnosti s náčiním v spojení s prvkami relaxačných techník na zníženie hyperaktivity, upokojenie, uvoľnenie a rozvoj sociability.

Keďže senzomotorika predstavuje súhru motorickej oblasti v spolupráci so zmyslovým vnímaním orgánov, okrem pohybu budeme do programu začleňovať aj hry dotykové, sluchové a zrakové. Deti pri tom zažijú veľa zábavy, radosti, uvoľnenia a v neposlednom rade spoznajú nových kamarátov. 

Začíname už 3. októbra 2023 o 15:00 hod.

Write your awesome label here.

Začiatok kurzu

26.9.2023

Frekvencia stretnutí

každý utorok o 15:00 hod

Trvanie 1 stretnutia

50 minút

Počet voľných miest

už len 3 voľné miesta

Program senzomotorickej stimulácie pre deti s poruchami autistického spektra

  • Vek detí, pre ktoré je skupina určená: 5 - 8 rokov.
  • Počet detí: minimálne 2 deti, maximálne 5 detí
  • Počet stretnutí: 10 stretnutí v rámci senzomotorického stimulačného programu pre deti, 1x rodičovské skupinové stretnutie, 1x náhradná hodina (pri ospravedlnení účasti viac ako 24 hodín vopred).
  • Frekvencia stretnutí: 1x za týždeň, každý utorok o 15.00 hod
  • Trvanie 1 stretnutia: 50 minút
  • Termíny skupinových stretnutí: 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 12.12. 
    Termín rodičovskej konzultácie: 5.12.2023
  • Možnosť jedného náhradného skupinového stretnutia:19.12.2023
  • Cena programu: 199 eur
Write your awesome label here.
Lektorky

Vedúce Programu senzomotorickej stimulácie pre deti 

Write your awesome label here.

Mgr. Terézia Súkeníková

Vyštudoval odbor psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne je vo výcviku v tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala kurz krízovej tváre v Prahe, v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve av Son-Rise intervenčnom programe online, ktorý je zameraný na terapiu autizmu. Vykonávala stáž v Národnom autistickom ústave v Prahe. Má skúsenosti s prácou na krízovej linke av poradenstve pre deti a mladistvých. Je absolventkou kurzu Neurovývinovej stimulácie v Inštitúte neuro-vývojovej terapie a stimulácie (INVTS) a absolvovala prvý modul INPP terapie neuromotorickej nezrelosti v Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica v Španielsku. Má ukončený kurz individualizovaného sluchového tréningu JIAS.
Write your awesome label here.

Mgr. Sarah Kaliská

Absolvovala magisterské štúdium na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V minulosti sa venovala deťom s poruchami autistického spektra v procese edukácie. Absolvovala online kurz Autism Treatment Center of of America programu Son-Rise. Momentálne sa vzdeláva v oblasti neuro-vývinovej terapie a stimulácie v Cortex Academy. Zaujíma sa o vývin dieťaťa, neuropsychológiu a priťahajú ju témy pozitívnej psychológie.