Program senzomotorickej stimulácie 

Program senzomotorickej stimulácie pre deti s hyperaktivitou alebo ADHD

Milí rodičia,

máte doma hyperaktívne šidlo? Chceli by ste mu pomôcť s jeho rozbehanosťou, rovnováhou, sťaženou koordináciou pohybov, koncentráciou či pohybovou stabilitou?

Na Klinike duševného zdravia Calma otvárame Program senzomotorickej stimulácie pre deti, ktoré majú problém obsedieť. Ide o skupinový stimulačný program, v rámci ktorého budeme s deťmi praktizovať herné cvičenia v priestore a činnosti s náčiním v spojení s prvkami relaxačných techník na zníženie hyperaktivity, uvoľnenie a posilnenie rovnovážneho a proprioceptívneho systému.

Keďže senzomotorika predstavuje súhru motorickej oblasti v spolupráci so zmyslovým vnímaním orgánov, okrem pohybu budeme do programu začleňovať aj hry dotykové, sluchové a zrakové. Deti pri tom zažijú veľa zábavy, radosti, uvoľnenia a v neposlednom rade spoznajú nových kamarátov.

Začíname už 28. 9. 2023!

Write your awesome label here.

Začiatok kurzu

28.9.2023

Frekvencia stretnutí

každý štvrtok o 15:00 hod

Trvanie 1 stretnutia

50 minút

Počet voľných miest

už len 2 voľné miesta

Kurz senzomotorickej stimulácie pre deti s hyperaktivitou alebo ADHD

  • Vek detí, pre ktoré je skupina určená: 5-7 rokov.
  • Počet detí: minimálne 4 deti, maximálne 8 detí
  • Počet stretnutí: 10 stretnutí v rámci senzomotorického stimulačného programu pre deti a 1 rodičovské skupinové stretnutie.
  • Frekvencia stretnutí: 1x za týždeň, každý štvrtok o 15.00 hod
  • Trvanie 1 stretnutia: 50 minút
  • Termíny skupinových stretnutí: 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11.,14.12.
  • Termín rodičovskej konzultácie: 7.12.
  • Možnosť jedného náhradného skupinového stretnutia: 21.12.
  • Cena programu: 199 eur
Write your awesome label here.
Lektorky

Vedúce Programu senzomotorickej stimulácie pre deti 

Write your awesome label here.

Mgr. Terézia Súkeníková

Vyštudoval odbor psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne je vo výcviku v tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala kurz krízovej tváre v Prahe, v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve av Son-Rise intervenčnom programe online, ktorý je zameraný na terapiu autizmu. Vykonávala stáž v Národnom autistickom ústave v Prahe. Má skúsenosti s prácou na krízovej linke av poradenstve pre deti a mladistvých. Je absolventkou kurzu Neurovývinovej stimulácie v Inštitúte neuro-vývojovej terapie a stimulácie (INVTS) a absolvovala prvý modul INPP terapie neuromotorickej nezrelosti v Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica v Španielsku. Má ukončený kurz individualizovaného sluchového tréningu JIAS.
Write your awesome label here.

Mgr. Sarah Kaliská

Absolvovala magisterské štúdium na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V minulosti sa venovala deťom s poruchami autistického spektra v procese edukácie. Absolvovala online kurz Autism Treatment Center of of America programu Son-Rise. Momentálne sa vzdeláva v oblasti neuro-vývinovej terapie a stimulácie v Cortex Academy. Zaujíma sa o vývin dieťaťa, neuropsychológiu a priťahajú ju témy pozitívnej psychológie.