Vzdelávací kurz

LP program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

Milí rodičia!

Na Klinike duševného zdravia Calma otvárame v mesiaci október nový skupinový program pre deti s odloženou školskou dochádzkou! Radi privítame tých, ktorí majú chuť spolu s nami zdokonaliť svoje schopnosti. Budeme pracovať na rozvíjaní zručností prirodzenou a hravou formou, aby deti bez väčších problémov zvládali nároky súvisiace so školou. Svoje schopnosti, ktoré si deti osvoja, nás budete môcť využiť v škole.

Na záverečnú konzultáciu rodiča dostane “na mieru šité” odporúčania, čo sa má s deťmi venovať, čo sa má pri prehlbovaní a rozvíjaní silných a slabých stránok. 
Cieľom konzultácie je poskytnúť rodičovi “návod”, aby vedel cielene podporovať nadanie talentu svojho dieťaťa a súčasne rozvíjal oblasti, ktoré sú slabším miestom jeho dieťaťa. Rodičovi budú poskytnuté odporúčania zohľadňujúce individualitu dieťaťa, ktoré by malo byť veľmi úspešné.

Začíname už v utorok 10.10.
2023 o 16:00 hod.
Sem napíšte svoj úžasný štítok.
Program LP je zameraný na podporu a rozvíjanie psychických funkcií potrebných pre učenie sa. Je členený do tematických okruhov:

 • Zrakové vnímanie, kde budeme spresňovať zrakové vnímanie, zdokonaľovať optickú pamäť ako aj schopnosť optického členenia
 • Sluchové vnímanie. Táto oblasť bude zahŕňať rozvíjanie sluchového vnímania (akustickej pamäti a pozornosti), rytmizáciu verbálneho prejavu, ako aj na precvičenie slov s určenou hláskou na začiatku slova.
 • Motorika, kde budeme rozvíjať pohyblivosť dieťaťa, jeho koordináciu, obratnosť a pod.

  Každý tematický okruh obsahuje cvičenia, ktoré sú hravé, podporujúce prirodzenú aktivitu dieťaťa a aktuálne užitočné pri stimulácii dôležitých oblastí pre učenie sa. Na záver sme si prostredníctvom konzultácií prešli jednotlivé oblasti a spoločné stretnutia zhodnotili svoje zistenia a postrehy.

  Čo by ste mali vedieť o LP programe pre deti s odloženou školskou dochádzkou:

Vek detí , pre ktoré je skupina určená je 5 -7 rokov - predškoláci
Skupina nie je vhodná pre deti s detským autizmom.
 1. Počet detí v skupine je max 10 detí (min. 5 detí)
 2. Skupina je uzavretá , to znamená, že nie je možné vstúpiť po otvorení programu
 3. Počet stretnutí je 11x , konkrétne 10x zážitkových stretnutí pre deti a 1x záverečná konzultácia s rodičom s následnými odporúčaniami
 4. Frekvencia stretnutí je 1x za týždeň, každý utorok o 16:00 hod . (výnimkou je utorok 24.10. kedy skupina bude o 15:00 hod.)
 5. Trvanie 1 stretnutia: 45 minút + na záver krátka konzultácia s rodičmi
 6. Začiatok kurzu: 10. október 2023
 7. Cena programu: 199 eur
10
 voľných miest       
11
stretnutí
Začiatok kurzu
10. október 2023
Vek deti:
5 - 7 rokov - predškoláci
Frekvencia stretnutí
1x za týždeň, každý utorok o 16:00 hod
Trvanie 1 stretnutia
     45 minút
Lektori

Vedúce odborníčky pre LP Program 

Sem napíšte svoj úžasný štítok.

Mgr. Júlia Reháková

Vyštudoval odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V diplomovej práci sa venovala inklúzii dieťaťa s poruchou autistického spektra v materskej škole. Svoju prax vykonávala v špeciálnej triede pre deti s poruchami autistického spektra, v domove sociálnych služieb, kde pracovala najmä s ľuďmi s viacnásobným postihnutím a v centre zameranom na diagnostiku a liečbu porúch pamäti. Počas magisterského štúdia absolvovala terapiu hrou, arteterapiu a psychomotorickú terapiu. Absolvovala Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu a cyklus kurzov práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen). Je členkou PRO LP Asociácie liečebných pedagógov.
Sem napíšte svoj úžasný štítok.

Mgr. Liliana Šimečková PhD.

Témy jej klientov sú najmä: školská neúspešnosť, adaptácia na školu, ťažkosti pri čítaní, písanie, počítanie, ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa. Ponúkam psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti zase diagnostikuje poruchy učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa. Absolvovala viaceré odborné dielne a semináre ako napr. detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami. Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí. Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) ukončilo v roku 1996. V roku 2002 získal doktorát z odboru špeciálnej pedagogiky. Absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 je zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. V roku 2020 získala špecializáciu v odbore Liečebná pedagogika na SZU v Bratislave.